+48 32 257 08 43 ul. Zaułek 7, 40-609 Katowice
Nasze Social Media: Facebook eBOK: eBOK
+48 32 257 08 43 ul. Zaułek 7, 40-609 Katowice
Nasze Social Media: Facebook eBOK: eBOK

Dane osobowe i ich przetwarzanie.

KOTRAK sp. z o.o.  zgodnie z obowiązującymi przepisami i realizując powierzone mu zadania i obowiązki zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe.

Dokładamy wszelkich starań i podejmujemy stosowne działania, by Państwa dane były bezpieczne i przetwarzane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów oraz jedynie w celach, w których dane zebraliśmy. Dbamy jednocześnie o to, by przetwarzać jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania łączącej nas umowy.

Informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest KOTRAK sp. z o.o.  w Katowicach z siedzibą w Katowicach 40-036, ul. Plebiscytowej 15, reprezentowana przez Prezesa Zarządu. W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres siedziby Administratora lub poprzez e-mail: kotrak@kotrak.com.pl.

 
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust.1 lit. c , e , f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO)

Celem przetwarzania tych danych osobowych jest:

  • wykonanie umowy lub podjęcie działań, na Państwa żądanie,
  • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym,
  • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na KOTRAK sp. z o.o. w Katowicach na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z 21.06.2001 r., Ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994r z póź, zm.

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO, w celu ochrony żywotnych interesów  Państwa lub innej osoby fizycznej lub na podstawie Państwa zgody (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. a RODO) w zakresie danych, których podanie nie jest obowiązkowe lub konieczne, np. dane w celu ułatwienia kontaktu.

Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub wymogiem umownym. Są wtedy Państwo zobowiązani do podania danych, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało odpowiednio konsekwencjami przewidzianymi przez przepisy prawa, brakiem możliwości zawarcia lub wykonania umowy.

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa: prawo do żądania dostępu do danych,  ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, o ile realizacja tych praw nie będzie w sprzeczności z realizacją wskazanych wyżej celów przetwarzania i praw innych osób. Mają Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wniesienia skargi do PUODO w przypadku stwierdzenia niezgodności przetwarzania danych z prawem. W zakresie danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.

Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane tj. przez czas obowiązywania zawartej z Państwem umowy, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami i do czasu ich przedawnienia.

Państwa dane osobowe Spółka KOTRAK sp. z o.o. może przekazać innym podmiotom biorącym udział w realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, w tym dostawcom systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi w zakresie eksploatacji budynków, operatorom pocztowym, bankom oraz organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.

Call Now Button Skip to content