Zarząd sądowy

Zarządca przymusowy wyznaczany jest przez sąd w nieruchomościach będących współwłasnością w sytuacji, gdy jej współwłaściciele nie mogą dojść między sobą do porozumienia. Ustanowienie zarządu sądowego prowadzi do ograniczenia uprawnień współwłaścicieli nieruchomości wspólnej, a z chwilą ustanowienia takiego zarządu zakres tego ograniczenia objawia się w pozbawieniu ich sprawowaniu zarządu. W związku z tym współwłaściciele mogą korzystać z nieruchomości tylko w taki sposób, który nie będzie przeszkadzał wyznaczonemu przez sąd zarządcy w sprawowaniu zarządu nad nieruchomością.

Zarząd przymusowy wykonywany jest pod kontrolą sądu. Ustanowienie zarządcy przymusowego ma miejsce w postępowaniu nieprocesowym, z zastosowaniem  przepisów 606-608 kpc oraz 611-616 kpc. Biorą  w nim udział wszyscy współwłaściciele,a sąd wydaje w tej sprawie postanowienie. Pełnej wykładni zakresu stosowania przepisów  dokonał  w  uchwale  Izby Cywilnej z 1999-09-23, III CZP 25/99 (opubl: OSNC rok 2000, Nr. 3, poz. 45) wskazując, m.in. że: „zarządcą może zostać ustanowiony współwłaściciel lub użytkownik, jak również osoba trzecia; sąd w interesie prawidłowego sprawowania zarządu może ustanowić innego zarządcę w miejsce ustanowionego wcześniej.

Zarządca składa  sprawozdanie ze swej działalności, stanowi ono przedmiot szczegółowej analizy sądu, w wyniku której wydaje postanowienie o zatwierdzeniu lub odmowie jego zatwierdzenia. Ponadto, w toku sprawowania zarządu wielokrotnie konieczna jest ingerencja sądu. Zarówno zarządca, jak i współwłaściciele mogą składać wnioski w różnych, koniecznych do sprawowania zarządu sprawach (zwykle wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zarząd zwykły). Te natomiast rozpatrywane są  w postępowaniu nieprocesowym, z udziałem wszystkich współwłaścicieli.Zarządca podejmuje działania prawne i faktyczne, konieczne do utrzymania rzeczy w należytym stanie, zgodnie z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. W tym celu dokonuje wszelkich czynności w ramach zwykłego zarządu, natomiast w przypadku konieczności dokonania czynności wykraczających poza ten zakres – za zgodą stron, zaś w razie jej braku – za zgodą sądu. Oznacza to, że ustanowiony w tym trybie zarządca wyłącza działania współwłaścicieli od możliwości dokonywania takich czynności. Ograniczenie to wiąże się także z pojęciem czynności wykraczających poza ich zakres, których kwalifikacja na gruncie konkretnego przypadku ma często charakter ocenny. W przypadku braku zgody właścicieli zarządca przymusowy jest uprawniony do zwrócenia się do sądu o wydanie zezwolenia na podstawie art. 935 par. 3 kpc na dokonanie określonej czynności. Gdy dojdzie już do udzielenia stosownej zgody, ustanowiony zarządca będzie działał we własnym imieniu także w stosunku do osób trzecich, jak ma to miejsce w sytuacji czynności niewykraczających poza zwykły zarząd.

Sąd może jednak w treści postanowienia zarówno ograniczyć zakres zwykłego zarządu, jak i poszerzyć uprawnienia zarządcy przymusowego przez powierzenie mu również niektórych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Zatem w przypadku przedstawionym powyżej zakres uprawnień zarządcy wynika z ww. przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 

Potrzebujesz więcej informacji napisz do nas korzystając z formularza lub na adres kotrak@kotrak.com.pl