DZIAŁ TECHNICZNY

Bieżąca obsługa techniczna

W ramach naszego wynagrodzenia prowadzimy książkę obiektu budowlanego, analizy i programy przygotowawcze w celu utrzymania niepogorszonego stanu technicznego nieruchomości.

Przygotowujemy dokumentację niezbędną do podjęcia przez Zarząd wspólnoty, bądź Właścicieli na zebraniu decyzji w sprawach remontowych i inwestycyjnych. Przygotowujemy umowy o roboty budowlane oraz dokumentację wymaganą do złożenia w wydziale budownictwa.

Przeglądy wymagane prawem budowlanym

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w ramach swoich czynności zlecamy wykonywanie wszystkich przeglądów wymaganych przez Prawo Budowlane. Dbamy o ich rzetelne przeprowadzenie i o przekazanie informacji właścicielom.

Prowadzenie prac związanych z bieżącymi inwestycjami wspólnoty

Przedstawienie propozycji prac na zebraniu wspólnoty z szacowanymi kosztami ich wykonania, a po ich zatwierdzeniu przez współwłaścicieli uchwałą:

  1. zorganizowanie i poprowadzenie przetargu ofertowego na wykonanie prac, jeżeli jego przeprowadzenie da szansę na wyłonienie najlepszego wykonawcy w dobrej cenie,
  2. przedstawienie ofert Zarządowi Wspólnoty wraz z krótką analizą złożonych dokumentów, w taki sposób by Zarząd mógł podjąć decyzje o wyborze lub odrzuceniu wykonawcy,
  3. przygotowanie umowy zabezpieczającej interes wspólnoty mieszkaniowej, protokołów przekazania placu budowy ( jeżeli w ramach prac konieczne jest korzystanie z np. prądu części wspólnej, lub wody – spisanie liczników i obciążenie kosztami zużycia wykonawców ),
  4. odbiór prac:
    a) prace remontowe, czy inwestycyjne, których odbiór wymaga bezwzględnie obecności inspektora nadzoru w całym procesie budowlanym – koszt nadzoru doliczany jest do kosztu inwestycji, przy czym oferta na nadzór przekazywana jest do zatwierdzenia Zarządowi wspólnoty w taki sam sposób i w tym samym czasie, kiedy oferta na wybór wykonawcy.

 

Potrzebujesz więcej informacji napisz do nas korzystając z formularza lub na adres kotrak@kotrak.com.pl