DZIAŁ KSIĘGOWO – ROZLICZENIOWY

Rozliczenia i księgowania

Jednym z tematów poruszanych na naszych spotkaniach z Właścicielami są ich rozliczenia względem wspólnoty.

W celu sprawnego i efektywnego zarządzania konieczne jest bieżące analizowanie sytuacji finansowej wspólnoty. Narzędziem umożliwiającym taką analizę są bieżące księgowania dokumentów finansowych wspólnoty.

Ponad bieżącą analizę finansową w ramach działu prowadzone są czynności księgowo – rozliczeniowe

Sporządzanie umów z dostawcami mediów, wykonawcami robót i usług korzystającymi z części wspólnej nieruchomości,

Prowadzenie analiz przychodów i kosztów,

Prowadzenie indywidualnych rozliczeń z zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli,

Sporządzanie oraz przedkładanie rocznych i półrocznych bilansów,

Sporządzanie rocznej inwentaryzacji należności i zobowiązań,

Prowadzenie rozliczeń poprzez rachunek bankowy,

Prowadzenie indywidualnych kont rozliczeń dla wpłat kosztów eksploatacji i funduszu remontowego,

Księgi rachunkowe wspólnoty prowadzimy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej – Dz.U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1539; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 117

Przygotowywanie dokumentów do zebrań wspólnoty

Zebrania wspólnoty mieszkaniowej zarządzanej przez KOTRAK odbywają się minimum raz do roku, najpóźniej do końca pierwszego kwartału. Do zawiadomienia o zebraniu bilansowym każdy Właściciel otrzymuje:

sprawozdanie finansowe,

sprawozdanie z czynności sprawowanego zarządu,

propozycje planów na rok bieżący z określeniem szacunkowych kwot i terminów wykonania,

salda dla każdego z Właścicieli,

Rozliczenia mediów

Rozliczenia zużycia wody i kanalizacji proponujemy wykonywać dwa razy do roku. Termin przekazania rozliczeń dla Właścicieli wynosi 4 tygodnie od wyznaczonej daty odczytu.

Rozliczenie centralnego ogrzewania proponujemy wykonywać raz w roku po zakończeniu sezonu grzewczego

Rozliczenia kosztów wywozu odpadów, odbywają się wraz z rozliczeniem roku kalendarzowego. Sposób podziału kosztów ( na osoby w lokalu, na lokal lub inne ) ustalane są na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej.

Zaznaczamy jednak, że terminy i częstotliwość rozliczeń, a także forma przekazywanych informacji uzgadniana jest z Właścicielami i dopasowywana do potrzeb danej nieruchomości

Proces windykacji należności

Terminy rozpoczęcia działań windykacyjnych ustalane są ze Wspólnotą i podejmowane uchwałą. Restrykcje, którymi obarczani są dłużnicy omawiane są na zebraniu wspólnoty.

To Właściciele decydują jaką formę windykacji wybiorą.

Informacja dodatkowa:

Każdy Właściciel ma wgląd w dokumenty wspólnoty mieszkaniowej. Na każde żądanie Właściciela wysyłamy dokumenty skanem na wskazany e-mail, lub przygotowujemy kopie i dostarczamy pod wskazany adres. Zastrzegamy jednak, że jeżeli dokumentów, o które prosi Właściciel jest dużo, bądź obejmują długi okres czasu, proponować będziemy spotkanie w biurze w celu przeanalizowania dokumentacji na miejscu. W takim przypadku do dyspozycji Właściciela będą odpowiedni, co do zakresu, przygotowani pracownicy.

Wspólnota mieszkaniowa przyjmuje uchwałą proponowany plan kont i projekt/ wzór sprawozdania finansowego, według którego jest rozliczana.

 

Potrzebujesz więcej informacji napisz do nas korzystając z formularza lub na adres kotrak@kotrak.com.pl